top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) 
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

м. Київ 2022 рік 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір на сайті (за посиланням): https://www.design-breeder.com. 
Сторони: 
Виконавець: Фізична особа – підприємець Казиміренко Юлія Сергіївна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку, з однієї сторони, та 
Замовник: Будь-яка фізична особа, що діє від свого імені чи від імені юридичної особи, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічну оферту (договір),адресованунеобмеженому колу осіб, якає офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договорупро наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Справжня Публічна оферта (далі — Оферта, Публічний договір) являє собою офіційну пропозицію Виконавця на сайті https://www.design-breeder.com, з надання послуг, саме: 
- створення веб-сайту відповідно до вимог та в обсязі, описаних в Технічному завданні (далі по тексту «ТЗ»); 
- графічного дизайну: анонс посліду, презентація собаки, анонс заходів, рекламний колаж, листівки, дипломи, візитки, середини для розеток, макети для друку банерів, обкладинка для facebook та інші послуги графічного дизайну; 
- векторного дизайну: розробка векторного логотипу, малювання векторного зображення \ елемента, розробка векторного зображення для друку; 
- веб дизайну; 
- розробка дизайну айдентики; 
- робота з зображеннями: ретуш, корекція кольору фото, арт ретуш фото, відокремити об'єкт на прозорий фон, заміна фону на фото, дизайн елемента для сайту або соціальних мереж, дизайн календаря, розміщення тексту на фото; 
- розробка дизайну зовнішньої реклами: сітілайт, бігборд, банер та інше; 
- додаткові послуги (далі по тексту «Сайт», «Веб-сайт», «Роботи», «Послуги» ) Замовнику (Замовникам) на перерахованих нижче умовах. 
1.2. Замовник зобов'язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем його зобов'язань, прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги (виконані роботи). 
1.3. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку прийняття сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті. 
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Публічного договору на надання послуг. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 
«Оферта»— справжній Публічна оферта (договір) на надання послуг 
«Сайт Виконавця» — інтернет-сайт https://www.design-breeder.com використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного договору. 
«Послуги» — будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена в цьому Публічному договорі або на Сайті або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно. 
«Акцепт оферти» — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по оплаті (повній чи частковій) послуги.Надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://www.design-breeder.com та акцептувала даний Договір. 
«Виконавець» - суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 10 данного Договору. 
«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Послугвідповідно до вимог та в обсязі, описаних в Технічному завданні. 
3.2. Замовник зобов'язується забезпечити умови та надати інформацію, необхідну для виконання Виконавцем його зобов'язань, прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги (виконані роботи). 
3.3. Даний Публічнийдоговір на надання послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів (повна або часткова оплата послуги) на рахунок Виконавця, вказаний у цьому Публічному договорі. 
3.4. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ (РОБІТ) ТА ОПЛАТА
4.1. Вартість послуг (робіт) визначається на підставі складеного та узгодженого Сторонами ТЗ. 
4.2. Оплата Послуг (робіт) здійснюється одним із способів розрахунків: 
- 100% передоплати вартості послуг (робіт) яка вноситься Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання ТЗ; 
- або 50% передоплати вартості послуг (робіт), яка вноситься Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання ТЗ. Залишок вартості в сумі 50% вартості послуг (робіт) Замовник здійснює оплату протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту повідомлення Виконавцем Замовника про остаточне завершення створення веб-сайту електронним листом на електронну адресу, вказану в ТЗ. 
4.3. Послуги (Роботи) надаються після виконання пункту 4.2. Публічного договору Виконавець має право не приступати до надання послуг (виконання робіт) до отримання передоплати, якщо інше не зазначено в ТЗ. Всі терміни надання послуг (виконання робіт), зазначені в ТЗ, визначаються з моменту отримання передоплати. Моментом оплати Послуг (Робіт) вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. 
4.4. Виконавець має право припинити надання послуг (виконання робіт) або притримати надання результату послуг (робіт) Замовнику у випадку порушення Замовником порядку розрахунків, визначених цим Договором та ТЗ. 
4.5. У разі неможливості надання послуг (виконання робіт), що виникла з вини Замовника, послуги (роботи) підлягають оплаті в розмірі фактично понесених Виконавцем витрат. 
4.6. У випадку, коли неможливість надання послуг (виконання робіт) виникла за обставин, за які жодна із сторін не відповідає (форс-мажор), Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати. 
4.7. При замовленні додаткових послуг (робіт), збільшенні об'єму послуг (робіт) або їх параметрів, які не входили у погоджене ТЗ або потребі внесення змін (переробці) у вже готові (завершені) етапи Сторони погоджують вартість додаткових послуг (робіт)/переробок. Виконавець приступає до надання додаткових послуг (робіт)/переробок після отримання передоплати у розмірі 100% їх вартості. 
4.8. З погодженого переліку послуг (робіт) не можуть бути вилучені послуги (роботи), які роблять неможливим завершення проекту в цілому. 
4.9. Справжня оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться шляхом одноосібногоскладання відповідного акта. 
4.10. Після початку надання виконавцем Інформаційної послуги кошти, сплачені Замовником в якості оплати за послугу, поверненню не підлягають. 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА (АБО) ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Після отримання повної або попередньої оплати згідно з п.4.2. Сторони приступають до підготовки та опрацювання інформаційних матеріалів. 
5.2. Сторони дійшли згоди про наявність інформаційних матеріалів, необхідних для надання послуг (виконання робіт): 
5.2.1. Замовник готує самостійно та зобов'язується забезпечити Виконавця всіма інформаційними матеріалами, необхідними для виконання робіт (надання послуг) 
5.2.2. Текстові матеріали повинні бути надані у текстових форматах файлів (txt, pdf), а графічні матеріали – у форматах файлів jpg, ai, pdf, png, psd, tiff, eps 
5.3. Замовник підтверджує, що він володіє всіма необхідними правами на розміщення на майбутньому веб-сайті інформації, зображень, фотографій, торгових знаків, які він надає Виконавцю. 5.4. Підготовка інформаційних матеріалів передує початку робіт по Публічному договору і Виконавець має право не приступати до виконання подальших робіт до отримання наповнення майбутнього веб-сайту або для виконання інших передбачених п.1.1 послуг. 
5.5. Після отримання від Замовника наповнення веб-сайту або для виконання інших передбачених п.1.1 послуг та узгодження з ним вимог до майбутнього веб-сайту, зокрема його вигляду, наповнення, функціонування, тощо, або для виконання інших передбачених п.1.1 послуг Виконавець готує уточнене технічне завдання, яке деталізує об'єм робіт, їх оцінку та технічні параметри послуг. 
5.6. Якщо в процесі підготовки уточненого технічного завдання та/або надання послуг Сторони прийдуть до згоди, щодо зміни об'єму робіт (послуг) або їх параметрів, реалізації іншої, ніж передбачалося функціональності, у порівнянні з початковим технічним завданням то сторони погоджують змінену вартість робіт (послуг) та уточнюють терміни надання послуг. Якщо в процесі виконання робіт (надання послуг) Сторони працюють згідно з початковим технічним завданням то вартість робіт (послуг) не переглядається. 
5.7. Процес розробки веб-сайту: 
5.7.1. Процес розробки веб-сайту поділяється на етапи згідно з ТЗ. 
5.7.2. Виконавець інформує Замовника, про хід виконання робіт (надання послуг) та завершення етапів. Виконавець повідомляє Замовника про завершення етапу електронний листом на електронну адресу, вказану в ТЗ або іншим способом узгодженим Виконавцем. 
5.7.3. Замовник має право висловити свої зауваження щодо завершення етапів робіт, якщо вони не відповідають погодженому основному або уточненому технічному завданні з посиланням на відповідний пункт технічного завдання. Якщо Замовник немає заперечень по завершенню етапів робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після повідомлення про завершення етапів робіт, то Сторони вважають, що етап прийнято і Виконавець переходить на наступного етапу робіт. 
5.7.4. Сторони дійшли згоди, щодо інформаційного наповнення готового веб-сайту: 
5.7.4.1. З того інформаційного наповнення, яке було отримане від Замовника до розробки структури веб-сайту, Виконавець розташовує наповнення: 
- для розділів веб-сайту, для яких не передбачено інтерфейси управління; 
- для розділів веб-сайту, для яких передбачено інтерфейси управління Виконавець розташовує частково, таким чином, щоб Замовник міг оцінити як будуть виглядати сторінки веб-сайту з наповненням; 
- всі інші матеріали, а також такі, які надійшли від Замовника пізніше, розташовуються ним самостійно через інтерфейс управління; 
- якщо об'єм інформаційного наповнення, який потрібно розмістити на веб-сайті на момент його здачі буде більшим, ніж очікувалося на початку розробки, це буде вимагати конвертації масивів даних та/або їх обробки або виникне потреба у внесенні інформаційного наповнення (контенту веб-сайту) який Замовник надав після завершення розробки веб-сайту, то Сторони вважають це замовленням додаткових робіт; 
- якщо Замовник не надав певний контент (тексти або зображення), а вигляд сторінок веб-сайту передбачає їх наявність то Виконавець розташовує на їх місці умовний або тестовий контент. Цим контентом може бути довільна інформація отримана з відкритих джерел, в т.ч. нетематична для даного веб-сайту; 
- сторони дійшли згоди, що Замовник врегульовує претензії третіх сторін по правах на інформацію розташовану на веб-сайті, і яка є захищена авторськими правами при їх наявності. Виконавець при розташуванні інформаційних матеріалів використовує інформацію надану Замовником або отриману з відкритих джерел по якій явно не вказано обмеження на її використання; 
- інформаційне наповнення, яке розробляв Виконавець розташовує Виконавець. 
5.8. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується в односторонньому порядку Виконавцем та надсилається Замовнику. 
5.9. Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту у разі незгоди з Актом – надати свої письмові заперечення. 
5.10. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшли письмові заперечення, Публічний договір вважається таки що виконаний та послуга надана в повному об'ємі 
5.11. Замовник має право у будь-який момент запропонувати внесення змін у вже завершені етапи робіт та уточнити параметри робіт описані у технічному завдані. Таку ситуацію Сторони розглядають як замовлення додаткових робіт та погоджують їх об'єм, додаткову вартість та терміни виконання в ТЗ. Зокрема але не виключно, додатковими роботами вважаються: 
5.11.1. розробка додаткових макетів та/або дизайну сторінок, внесення змін у верстку сторінок, в т.ч. пов'язана зі зміною структури сайту або заміною інформаційних матеріалів отриманих від Замовника; 
5.11.2. розробку, пошук та підготовку текстового наповнення; 
5.11.3. розробку або інтеграцію додаткових програмних модулів; 
5.11.4. розробку або переробку розділів веб-сайту, сторінок, панелей навігації; 
5.11.5. підключення або зміну мовних версій сторінок, в т.ч. з необхідністю внесення змін в дизайн та верстку; 
5.11.6. створення баз даних та інтеграцію з зовнішніми базами даних та інформаційними системами; 5.11.7. перехід на іншу програмно-апаратну платформу; 
5.11.8. реєстрація доменних імен, хостинг, технічна підтримка доменів; 
5.11.9. обробка графічних матеріалів, редагування текстових матеріалів Замовника; 
5.11.10. розташування на веб-сайті великих об'ємів даних;
5.11.11. придбання та виготовлення інформаційних матеріалів, в т.ч текстів, фотографій; 
5.11.12. внесення контенту після завершення робіт по розробці веб-сайту та/або заміна контенту; 
5.11.13. інші непередбачені в технічному завданні послуги (роботи). 
5.12. Вартісна та кількісна в годинах оцінка додаткових робіт погоджується Сторонами і залежить від об'єму та особливостей робіт. 
5.13. Загальний термін надання послуг (виконання робіт), зазначений в ТЗ. 
5.14. Протягом 5 робочих днів з моменту направлення акту надання послуг та отримання оплати згідно п. 4 Виконавець передає Замовнику файли у цифровому вигляді. 
5.15. Виконавець зобов'язується дотримуватися термінів розробки передбачених п.1.1 послуг, обумовлених даним Договором. Замовник зобов'язується вирішувати робочі питання та надавати необхідну інформацію по ходу виконання проекту. Виконавець не несе відповідальність за затримку робіт пов'язану з тим, що Замовник тривалий час приймає рішення щодо погодження окремих етапів робіт або не надав інформаційні матеріали. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Виконавець зобов'язується: 
6.1.1. Виконати роботи або надати послуги передбачені ТЗ в оговорені терміни. 
6.1.2. Інформувати Замовника в будь-який час на його запит про хід роботи на будь-якому етапі. 
6.1.3. Безоплатно виправити недоліки у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт. 
6.1.4. Безоплатно виправити за вимогою Замовника виявлені недоліки після отримання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг), але за умов що дані недоліки не могли бути виявлені під час звичайного способу прийняття робіт (приховані недоліки), та за умов, що ці недоліки виявлені протягом 30 днів з моменту надсилання акту здачі приймання робіт (наданих послуг). 
6.1.5. Негайно повідомити Замовника і до одержання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні: 
6.1.5.1. непридатності або недоброякісності наданої інформації або технічної документації; 
6.1.5.2. можливих несприятливих для Замовника наслідках виконання завдання; 
6.1.5.3. інших незалежних від Виконавця обставин, що можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в термін; 
6.1.5.4. Не здійсненна оплата в сумі та на умовах передбачених п. 4 даної Публічної угоди. 
6.1.6. Демонструвати Замовнику готові частини наданих послуг для ознайомлення з ходом робіт на власній технічній площадці. 
6.2. Виконавець має право: 
6.2.1. Не приступати до роботи, а почату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за даним Договором перешкоджає виконанню даного Договору Виконавцем. 
6.2.2. Відмовитися від виконання даного Договору у випадках, коли Замовник, незважаючи на своєчасне й обґрунтоване попередження з боку Виконавця про обставини, зазначених у п. 6.1.5. даного Договору, протягом 7 днів не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не застосує інших заходів для усунення зазначених обставин. 
6.2.3 Не виправляти виявлені недоліки, якщо вони не виявлені у терміни та на умовах передбачених п. 6.1.3. та п. 6.1.4. даного Договору. 
6.2.4. У разі потреби залучати для виконання своїх обов'язків третіх осіб. 
6.2.5. Не повертати отримані платежі Замовнику, у разі відмови Замовника від продовження виконання робіт за цим Договором Виконавцем. 
6.2.6. Вимагати додаткового строку та додаткової оплати для виконання робіт які не були передбачені Договором або Технічним завданням, але виникли з ініціативи Замовника в процесі роботи. 
6.2.7. Не передавати та не надавати доступ Замовнику до робочих частин послуг (комп'ютерних файлів) до моменту завершення розрахунків згідно з п.4. 
6.2.8. Розмістити гіперпосилання на виконані послуги http://teruna.pp.ua/ 
6.2.9. Виконувати роботи чи послуги на власний розсуд, якщо вони явно не описані у технічному завданні виходячи з найбільш сприятливого для Замовника рішення. 
6.2.10. Не виконувати відновлення роботи веб-сайту у випадку припинення його коректного функціонування пов'язаного з втручанням працівників Замовника, а також третіх осіб, в т.ч. неавторизованого втручання, а також пов'язану з технічними проблемами хостингу та мереж. 
6.3. Замовник зобов'язується: 
6.3.1. Оплатити роботу Виконавця в розмірі і строки, зазначені в даному Публічному договорі. 
6.3.2. Надавати Виконавцю інформацію, що необхідна для виконання послуг, у погоджених форматах і носіях, та у встановлених Договором термінах. 
6.3.3. Замовник зобов'язується надати компетентного співробітника для консультацій та роботи над проектом спільно з Виконавцем, та вказати офіційну електронну адресу для надсилання електронних листів. 
6.3.4. У випадку відмови Замовником від виконання робіт за цим Договором на будь-якій стадії, Замовник зобов'язується повідомити про це Виконавця письмово (шляхом надсилання електронного листа з офіційної електронної адреси) та одночасно надіславши йому всі отримані матеріали. 
6.3.5. Замовник зобов'язується не використовувати та не передавати третім особам надані йому для погодження варіанти графічних ескізів, макетів дизайну. 
6.4. Замовник має право: 
6.4.1. У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, виконуваних Виконавцем, не втручаючись в його діяльність. 
6.4.2. Вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків у результатах робіт, якщо результати робіт не відповідають погодженому ТЗ, і які були виявлені до затвердження Замовником етапів робіт. 6.4.3. Вимагати безоплатного усунення виявлених недоліків після отримання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг), за умов що дані недоліки виявлені протягом 30 днів з моменту надсилання акту здачі-приймання робіт (наданих послуг). 
6.5. Виконавець не несе відповідальності за: 
6.5.1. Несправності обладнання, в т.ч. серверів, комп'ютерних мереж, мобільних мереж, мережі Інтернет, клієнтських комп'ютерів та інших пристроїв, які використовуються для роботи або перегляду веб-сайту розробленого згідно даного Договору і які не перебувають під безпосереднім контролем та впливом Виконавця. 
6.5.2. Втручання неавторизованих осіб, в т.ч. працівників Замовника, а також третіх осіб, як під час виконання, так і після завершення (здачі робіт) послуг, які призвели до порушення функціонування веб-сайту, як і в цілому так і його частин, в т.ч. випадкового, видалення або модифікації файлів, баз даних. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до відповідного суду. 
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Публічним договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Публічного договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Публічного договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, збої у роботі сторонніх сервісів, які використовуються для надання послуги та доступу до матеріалів, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини. 
8.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 8.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Публічним договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки. 
8.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Публічного договору та досягнення відповідних письмових домовленостей. 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
9.1. Особи, що уклали цей Публічний договір (акцептували оферту), погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням даного Публічного договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Укладаючи цей Публічний договір (акцептуючи оферту), вони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Підписанням даного Договору особи, що його підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 
9.2. Контент послуг є інтелектуальною власністю і підлягає охороні відповідно до законодавства України. 
9.3. Виконавець передає Замовнику майнові авторські права на виготовлені згідно з даним Публічним договором послуги після повної оплати. 
9.4. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень. 
9.5. У разі, що не врегульований цим Публічним договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України. 
9.6. Виконавець за цим Публічним договором є платником єдиного податку. 
9.7. До даного Публічного договору застосовується законодавство України. 

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ ДЛЯ ЗДІСНЕННЯ ОПЛАТИ 
Фізична особа – підприємець – КАЗИМІРЕНКО Юлія Сергіївна 
Адреса: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, кв. 133
Запис про проведення державної реєстрації: 02.02.2022 
№265922030344
Код: 3449108983
Банківські реквізити:
П/р UA453052990000026001046232179
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 
Платник єдиного податку

bottom of page